Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHEZAMME.COM

Sklep internetowy, działający pod adresem www.shezamme.com,  prowadzony jest pod nazwą SHEZAMME Kamil Wróblewski.

NIP 6472587286, REGON 384058364, („Sprzedawca”).

Email: [email protected] | Preferowany kontakt
Telefon –  517 746 878 | Dostępny 10:00 – 17:00  CHWILOWO NIEDOSTEPNY

 

I.    Postanowienia ogólne

1.    Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.shezamme.com (“Sklep internetowy”; „Sklep”), prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego.

2.    Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu, wskazanej w pkt 1 powyżej.

 

II.    Zasady składania i realizacji zamówień

1.    Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:

•    poprzez stronę internetową www.SHEZAMME.COM,

2.    Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.    Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania (tj. nie przyjęcia oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

4.    Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

5.    Realizacja zamówienia następuje:

•   w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie Sprzedawcy,

•  w przypadku zamówień płatnych przez Autopay S.A. – w chwili autoryzacji transakcji.

• Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

a)  Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro”

6.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

7.    W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez Sklep z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia  odstąpienia od umowy.

8.    Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

III.    Ceny towarów

1.    Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.

2.    Ceny towarów podane są przy opisie towarów na stronie Sklepu internetowego.

3.    Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy towarze są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4.    Ceną towaru wiążącą i ostateczną jest cena podana w koszyku przy podsumowaniu zamówienia.

5.    Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

6.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

7.    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

8.    W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9.    Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

10.    Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 

IV.    Dostawa

1.    Wysyłkowa

a.    Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.

b.    Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.

c.    Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku dostarczane jest 2-14 dni roboczych .

d.    Zamówienie złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (uwzględniając w tym niedziele oraz dni świąteczne) dostarczane jest w ciągu 2-14 dni roboczych:

e.    W przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie).

 

V. Zamówienia personalizowane

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może składać również zamówienia personalizowane.
 2. Klient zobowiązany jest najpierw zasygnalizować chęć zawarcia umowy poprzez kontakt z SHEZAMME poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się w Serwisie w zakładce Zamówienia personalizowane, drogą mailową oraz telefoniczną lub zakup produktu, który posiada opis “Na zamówienie” przy cenie produktu bezpośrednio na stronie  – https://shezamme.com/zamowienie-personalizowane/
 3. Zamówienia personalizowane obejmują:
 4. Produkt sprowadzany przez Sprzedającego na specjalne zamówienie Kupującego, nienależącą do zwykłej oferty Sklepu, pod warunkiem, iż realizacja zamówienia jest możliwa przez Sprzedającego;
 5. Produkt należący do zwykłej oferty Sklepu, wyraźnie oznaczoną jako zmówienie personalizowane (oznaczone na stronie Sklepu dopiskiem „na zamówienie”), możliwą do zakupu na specjalne zamówienie Kupującego;
 6. W przypadku zamówienia specjalnego, cena towaru ustalana jest indywidualnie z Kupującym. Zastrzega się jednak, iż ustalona uprzednio cena może ulec zmianie ze względu na okoliczności niezależne od Sprzedającego. W takiej sytuacji, po uzgodnieniu z Kupującym, zostaje ustalona zaktualizowana cena lub, w przypadku braku zgody Kupującego na zmianę ceny, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.
 7. Pomimo braku możliwości odstąpienia od umowy, w przypadku, kiedy odstąpienie związane byłoby z zamówieniem nieodpowiedniego rozmiaru, Sprzedający, na wniosek kupującego, o ile istnieje taka faktyczna możliwość, może dokonać wymiany pary obuwia na zgodną z numeracją wnioskowaną przez Konsumenta. Niezależnie od powyższego, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym, Konsument może złożyć do Sprzedawcy wniosek o wydanie mu w zamian innej pary lub par obuwia pozostającej (-ych) w cenie odpowiadającej wartości dokonanego uprzednio zamówienia specjalnego. Sprzedający nie ma obowiązku przychylnego rozpatrzenia wniosku bez jakichkolwiek konsekwencji dla swoich praw i obowiązków, zaś ewentualne spełnienie wniosku, traktowane jest jako działanie w ramach tego samego zamówienia specjalnego.

 

VI.    Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie praw konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie nabytych rzeczy przez samego konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem. W przypadku zamówień dostarczanych w dwóch lub więcej paczkach, 14-dniowy termin rozpoczyna swój bieg z chwilą objęcia w posiadanie ostatniej z zamówionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w stosunku do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (patrz: §5 niniejszego Regulaminu).
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://shezamme.com/zwroty/
 5. Termin na odstąpienie od umowy zostaje zachowany w przypadku wykonania przez Konsumenta swojego prawa przed upływem wskazanych wyżej 14 dni, najpóźniej 14-tego dnia.
 6. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na wskazany adres mailowy, a na wyraźne żądanie, pisemnie, na wskazany adres drogą pocztową.
 7. W przypadku skutecznego wykonania prawa odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, co oznacza konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń przez strony.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
 11. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, a Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego w przypadku, gdy Kupujący dokonał naruszenia, zniszczenia lub usunięcia plomb przymocowanych do obuwia, a stanowiących gwarancję nieużytkowania dostarczonych produktów. W przypadku naruszenia , zniszczenia lub usunięcia plomb, produkt poczytywany jest jako użytkowany przez Kupującego i nie podlega zwrotowi a oświadczenie o odstąpieniu nie wiąże Sprzedającego.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w przypadku złożenia zamówienia personalizowanego służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta, o których mowa w paragrafie 5.

 

VII.    Postanowienia końcowe

1.    Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą: (a) pod adresem pocztowym przedsiębiorstwa Sprzedawcy: SHEZAMME, ul. Zielona 34B , Skrbeńsko pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

2.    Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3.    Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2019 r. i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.

5.    Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.shezamme.com z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Wczytywanie...
 • Brak produktów w koszyku.